SVET ŠOLE

Svet šole OŠ Oskarja Kovačiča deluje v skladu s 46., 47., in 48. členom Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča in Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča.

Svet šole sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja,
  • pet predstavnikov delavcev,
  • trije predstavniki staršev.

Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.

Mandat predstavnikov staršev v svetu je povezan s statusom učenca.

Svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ni drugače določeno.

Pristojnosti:

Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja šole, sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev in opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

Dostopnost