Erasmus+

SODELOVANJE JE NAPREDOVANJE (Erasmus+ projekt)                                                                                                        

S projektom želimo izboljšati kakovost izobraževanja tudi skozi internacionalizacijo in krepiti profesionalni razvoj učiteljev. Zavedamo se, da tradicionalne oblike poučevanja in podajanja znanja v sodobni šoli niso več dovolj, zato želimo s projektom izboljšati področja, kot so: razvoj prečnih veščin, digitalne pismenosti in medkulturne zavesti.

Poleg vseživljenjskega učenja bomo zasledovali še naslednje cilje:

 • razvijanje in spremljanje komunikacijskih spretnosti,
 • sodelovanja,
 • reševanja problemov,
 • kritičnega mišljenja in kreativnosti pri učencih,
 • izboljšanje digitalnih kompetenc učiteljev udeležencev in učencev,
 • povečanje zaupanja v uporabo tehnologije v izobraževanju,
 • vključevanje novih oblik dela in metod v pouk, širjenje novih znanj med kolege na šoli (izboljšati medpredmetno in vertikalno sodelovanje) in v širši strokovni javnosti,
 • pridobiti širše razumevanje praks, politik in sistemov izobraževanja v različnih državah,
 • krepitev strpnosti in medkulturnega razumevanja med učenci in delavci šole,
 • okrepitev in širitev mednarodnih sodelovanj ter sporazumevanja v tujem jeziku,
 • izmenjava znanja in primerov dobrih praks na mednarodni ravni, v
 • ključitev v medkulturno izkušnjo učenja ter navezovanje stikov za mednarodna sodelovanja v prihodnosti,
 • spodbujanje pripadnosti učiteljev in učencev kot evropskih državljanov.

Udeleženci projekta, ki na šoli sestavljajo projektni tim, v svojem kariernem razvoju sodelujejo z drugimi šolami, so mentorji študentom na pedagoških praksah in nastopih, tesno sodelujejo z didaktiki določenih področij, soustvarjajo in evalvirajo učbeniška gradiva, imajo prispevke in izvajajo delavnice na nacionalnih in mednarodnih konferencah, se izobražujejo tudi v tujini in sodelujejo v razvojnih projektih Zavoda za šolstvo.

Projektni tim sestavlja 7 učiteljev, ki poučujejo različne predmete: angleščino, slovenščino, biologijo, razredni pouk, glasbeno umetnost, matematiko in fiziko. Udeleženci se med seboj strokovno in osebnostno učinkovito dopolnjujejo.

Projektni tim na izobraževanju.

Dostopnost