Spodbujanje bralne pismenosti

2014/15

V šolskem letu 2014/15 z učenci od 1. do 9. razreda nadaljujemo z razvojno nalogo Spodbujanje bralne pismenosti. Strokovni aktivi pri načrtovanju dela sledijo dvema ciljema, in sicer razvijanju pozornosti in razumevanju navodil s pomočjo različnih bralno-učnih strategij ter branju oz. pogovoru o izbrani literaturi.

Ena od pomembnejših novosti v letošnjem šolskem letu je uvedba zamejske bralne značke za učence 7. razreda, ki jo vodi učiteljica zgodovine Barbara Klembas. Osnovni namen je, da se učenci seznanijo s položajem Slovencev v Avstriji, Italiji in na Madžarskem. Zamejska bralna značka se izvaja v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine – Center.

Ker se strokovni delavci zavedamo, kako zelo pomembno je graditi skupnost bralcev v oddelku predvsem zaradi učinkov, ki jih ima skupina na posameznika, dajemo temu velik poudarek. V tovrstnih skupinah se za branje lažje navdušijo tudi slabši bralci, saj jim vrstniki predstavljajo pozitivni bralni model. Ob vsem tem pa se tudi učitelji vključujejo v pouk kot bralci in tako s svojim glasnim branjem neposredno izražajo navdušenje nad knjigami.

Za učence, ki jim je bolj kot knjiga blizu sodobna tehnologija, smo pripravili Antolinov kviz. Antolin je spletna stran za spodbujanje branja tuje in slovenske literature. Učenci imajo na razpolago več kot 60.000 kvizov, ob reševanju katerih zbirajo točke za pravilne odgovore, ki se nanašajo na vsebino prebranih knjig. Gesla za dostop do kvizov so učenci dobili v šoli, knjige pa so v šolski knjižnici.

Ob tej priložnosti želimo tudi ponovno opozoriti, kako pomembno je branje v družini. Starši otrokom običajno pričnemo brati že zelo zgodaj, vendar pa žal, ko se ti tega naučijo, s tem največkrat tudi prenehamo. Skupno branje v družini je zelo pomembno zaradi občutka toplega ozračja in telesne bližine, ki spodbujata pozitivna čustva in ugodje, ki so neprecenljivi pri otrokovem razvijanju pozitivnega odnosa do branja. Zato, spoštovani starši, nikar prehitro ne prenehajte z branjem svojim otrokom; strokovnjaki so mnenja, da je s tem vredno nadaljevati vsaj do konca osnovne šole. Tako boste tudi sami na hiter, enostaven in predvsem prijeten način svojemu otroku najbolj pomagali pri razvijanju bralnih navad.

                         Alenka Kladnik, vodja projekta


2013/2014

V zadnjem desetletju je bila bralna pismenost večkrat prepoznana kot pomembna tema, ki je močno zaznamovala evropsko sodelovanje v izobraževanju.
Zadnji rezultati raziskave o bralnih zmožnostih, izvedena je bila v Programu mednarodne primerjave dosežkov učencev (Programme for International Student Assessment – PISA), kažejo, da ima v evropskih državah v povprečju najmanj eden izmed petih petnajstletnikovzelo nizko raven bralne zmožnosti.
Bralna pismenost je v Sloveniji, Evropi in izven nje prepoznana kot temeljna zmožnost in človeška vrednota, ki prinaša napredek, razvoj, svobodo, ozaveščanje, enakost in demokracijo.
V šolskem letu 2013/14 naša šola vstopa v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo v razvojno nalogo z naslovom Spodbujanje bralne pismenosti. Ravno iz tega razloga je že v šolskem letu 2012/13 pričel delovati tim strokovnih delavcev, ki je v sodelovanju z vsemi zaposlenimi strokovnimi delavci koordiniral oblikovanje operativnega načrta šole, ki se izvaja v šolskem letu 2013/14.
Poudarek v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju bo na avtomatizaciji branja, v drugem na razumevanju prebranega in v tretjem na usvajanju bralno-učnih strategij, saj v tem času branje vstopi v funkcijo učenja.
Z razvojno nalogo želimo:

Kultura branja v družini in spodbujanje k obiskovanje knjižnice je za otroka izrednega pomena že v predšolskem obdobju, vendar tudi v osnovnošolskem času lahko starši in strokovni delavci na šoli veliko pripomoremo, da bo čim več osnovnošolcev usvojilo branje kot kompetenco vseživljenjskega učenja.

Vsi strokovni aktivi so na šoli pripravili načrte za razvoj bralne pismenosti, kar pomeni, da se strokovni delavci na šoli zavedamo, da je to naloga vseh nas, ki se ukvarjamo z vzgojno-izobraževalnim delom otrok.

Še posebej pa bi si želeli sodelovanja in podpore s strani staršev. Naša šola je na vseh lokacijah bogato opremljena z najrazličnejšimi bralnimi gradivi. Veseli bi bili, da bi starši še bolj spodbujali svoje otroke k opravljanju bralne značke in jim tudi s svojim zgledom pokazali, da je branje prijetna in koristna dejavnost. Učenec, ki bo avtomatiziral veščino branja, se bo lažje lotil učenja, saj tako ne bo trošil energije s tehniko branja, pač pa se bo osredotočil na višje miselne procese, ki jih od njega zahteva branje.

Z novim šolskih letom smo letne delovne načrte še bolj sistematično dopolnili z najrazličnejšimi bralnimi aktivnostmi, njihovo realizacijo in uspešnost pa bomo spremljali na rednih sestankih strokovnih timov.

Alenka Kladnik, vodja tima

kako lahko starši pomagate otroku

Dostopnost