Svet šole

ORGANI UPRAVLJANJA
Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev zavoda.

Dostopnost