Katalog IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

2. Splošni podatki o zavodu

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda: Osnovna šola Oskarja Kovačiča
Ob dolenjski železnici 48
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 91 00
Faks: 01 280 91 02
TRR: 01261 – 603066 – 1982
Matična št.: 5088798
Davčna št.: 81115997
Odgovorna uradna oseba: Ravnateljica: mag. Olga Kolar, prof. RP,
Telefon: 01 280 91 03
e-mail: Olga.Kolar@guest.arnes.si
Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij: Pomočnica ravnateljice:
Kladnik Alenka, prof.pedagogike
e-mail: Alenka.Kladnik@guest.arnes.siPomočnica ravnateljice:
Mika Čemažar Tratar, pedagoginja
e-mail: Mika.Cemazar@guest.arnes.siPoslovna sekretarka:
Mojca Dovč e-mail: Mojca.Dovc@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga: 13. 3. 2007
Datum zadnje spremembe: 15. 11. 2016
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.ososkar.si
Druge oblike kataloga: NI

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU

2. 1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Oskarja Kovačiča,
7.-9. razred:
Ob dolenjski železnici 48, 1000 Ljubljana1. – 5.razred:
Dolenjska cesta 20, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 91 00
Faks: 01 280 91 216. razred:
Galjevica 52
Telefon: 01 280 91 30Podružnična šola Rudnik
Rudnik I/6
Vodja podružnične šole: Alenka Milavec
e-mail: alenka.milavec@guest.arnes.si
Telefon: 01 427 34 54
Faks: 01 428 92 96
Organi upravljana šole: Svet šole:5 predstavnikov delavcev šole:
Andreja Marucelj Štrus, Alenka Milavec, Janja Rojc, Tatjana Rovšek, Špela Stele

3 predstavniki staršev:
Mateja Avsenek, Marjeta Vavtar, Ženja Verčko

3 predstavniki ustanovitelja:
Pavel Klavs, Jasmina Volarič, Maja Žitnik

Ravnateljica šole: Olga Kolar
Svet staršev:
V svetu staršev je po en predstavnik staršev posameznega oddelka.

ORGANIGRAM

2.2. Delovno področje

Kratek opis delovnega področja: Osnovnošolsko izobraževanje.Na področju osnovnošolskega izobraževanja šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost. Opravlja se kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja. Poleg tega se lahko ukvarja še:s pripravo in razdeljevanjem hrane

2.3. Katalog javnih storitev, ki jih šola zagotavlja svojim uporabnikom

a) Osnovnošolsko izobraževanje Izobraževanje učencev po:

 • programu osnovnošolskega izobraževanja;

po posebnem programu vzgoje in izobraževanja na ravni osnovnošolskega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami; in izdaja javne listine – spričevala.

3. PODATKI O INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S  KATERIMI RAZPOLAGA

3.1. Povezava na državni register predpisov za seznam predpisov, ki veljajo za področje delovanja šole

Državni register predpisov Ministrstvo za šolstvo in šport: http://www.mss.gov.si/
Uradni list RS:
http://www.uradni-list.si/main.cp2
Državni zbor:
http://www.dz-rs.si/
Zakoni, pravilniki….(zadnje predpise najdete na Registru predpisov Slovenije.)
 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
 • Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji o osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v devetletni osnovni šoli Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu
Druge povezave na državne registre EU portal:
http://europa.eu/index_sl.htm
Mestna občina Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/
Založba Antus: http://www.antus.si/meni_zbirka.php?a=1
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili registrirani s strani EU.
Notranji predpisi Akt o ustanovitvi
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov) .
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja Postopki priznavanja tujega izobraževanja
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja .
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov Popis nepremičnin in premoženjskega stanja (v pripravi)

 

3.2. Seznam sprejetih programov in načrtov za področje delovanja šole

Letni delovni načrt šole Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Letno poročilo (poslovno in računovodsko poročilo)

3.3. Seznam javnih evidenc, s katerimi šola upravlja

Šola ne vodi oz. opravlja z javno evidenco.

3.4. Seznam drugih informatizacijskih zbirk podatkov

Šola ne vodi drugih informatizacijskih zbirk podatkov.

3.5. Seznam posameznih dokumentov kot druga informacija javnega značaja

Ustanovitveni akt, Odlok o ustanovitvi OS Oskarja Kovačiča, Letni delovni načrt šole,  odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi  javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Oskarja Kovačiča

Kronika šole, Letno poročilo o realizaciji dela Izjava o varnosti Pravilnik o računovodstvu Pravilnik o hišnem redu

3.6. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih javnih informacij javnega značaja

Podatki o pomembnejših dogodkih in pomembnejših novicah glede dela šole http://www.ososkar.si
Letno poročilo o izvajanju ZDIJZ (38. člen ZDIJZ, 28. člen Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi IJZ) Šola bo letno poročilo objavila na spletni strani v skladu z zakonom.

 

4. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa preko spleta http://www.ososkar.si
Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete brskalnik Explorer ali Mozilla.
Opis “fizičnega” dostopa Informacije javnega značaja lahko dobite:
TAJNIŠTVO OŠ OSKARJA KOVAČIČA,
Ob dolenjski železnici 48;
Ljubljana
vsak delovni dan od 8.00 do 13.00 ure.

 

Dostopnost