Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic izjavnih  sredstev (Ur. I. RS, št.: 88/16 – v nadaljnjem besedilu: ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni učenci, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku. Ob tem pa opozarjamo, da šola za učence, ki niso prijavljeni na kosilo, iz CEUVIZ nima pravice pridobivati podatkov o subvenciji. Starši lahko iz odločbe o otroškem dodatku ugotovite, ali je vaš otrok upravičen do subvencije, saj je v odločbi napisan podatek o odstotku neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, ki ga prejema družina. Za vsebinska vprašanja, povezana z odločbami, so pristojni centri za socialno delo.

 

Dostopnost